اطلاعیه ثبت نام پذیرش سوابق تحصیلی

اطلاعیه ثبت نام پذیرش سوابق تحصیلی

جهت مشاهده اطلاعیه تکمیلی ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی(مقاطع کاردانی و کارشناسی)آزمون سراسری 99/1398 اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه شیوه نامه اجرایی آییننامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده اطلاعیه راهنمای ثبت نام غیزحضوری دانشجویان اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده فرم اخذ تعهد شماره 1 مربوط کلیه پذیرفته شدگان  اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده اطلاعیه مخصوص اخذ تعهد شماره 4 روزانه منطقه 1 و ایثارگران  اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده اطلاعیه مخصوص اخذ تعهد شماره 5 روزانه ماطق 2 و 3  اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده اطلاعیه فرم تعهد شماره 7 مربوط به پذیرفته شدگان  دارای تناقض معدل کتبی دیپلم  اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده اطلاعیه فرم شماره 15 مخصوص اتباع خارجی  اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده فرم درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده فرم مشخصات تکمیلی مربوط به کلیه پذیرفته شدگان اینجا کلیک فرمایید

 

جهت مشاهده  چک لیست  دریافت مدارک ثبت نام حضوری اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده اطلاعیه خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر اینجا کلیک نمایید

 

جهت مشاهده فرم  اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر اینجا کلیک نمایید